حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر


حضور تماشایی کودکان و نوجوانان انقلابی از جلوه‌های ویژه راهپیمایی 22 بهمن امسال بود.

به گزارش بام فارس؛ از جلوه‌های ویژه راهپیمایی 22 بهمن امسال در صفاشهر، حضور تماشایی کودکان و نوجوانان انقلابی در کنار بزرگ‌ترها بود.

 

 

 

 

 

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

حضور کودکان و نوجوانان انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن صفاشهر

 

 

 

 

 

 

پایان پیام/


۲۲ بهمن ۱۳۹۶